فایل های تصویری

حل مشکل یادگیری دانش آموزان

حل مشکل یادگیری دانش آموزان

درمان مشکل خواندن ونوشتن- مداد گرفتن

معرفی کتاب نسخه های شفابخش یادگیری خواندن ونوشتن

معرفی کتاب نسخه های شفابخش یادگیری خواندن ونوشتن

کتاب نسخه های شفابخش یادگیری از بهروز آیرملوی درمان اختلال خواندن ونوشتن دانش آموزان ابتدایی

معرفی کارت R.F.C  یا کارت دقت،تمرکز و سرعت خواندن

معرفی کارت R.F.C یا کارت دقت،تمرکز و سرعت خواندن

معرفی کارت R.F.C  یا کارت دقت،تمرکز و سرعت خواندن

یک تمرین کاربردی مفیدبرای دانش آموزانی که مشکل نوشتن دارند

یک تمرین کاربردی مفیدبرای دانش آموزانی که مشکل نوشتن دارند

یک تمرین کاربردی مفیدبرای دانش آموزانی که مشکل نوشتن دارند

معرفی مداد توپی- ایده ای نوین در تقویت مهارت فیزیکی نوشتن

معرفی مداد توپی- ایده ای نوین در تقویت مهارت فیزیکی نوشتن

معرفی مداد توپی - درمان مشکل نوشتن دانش آموزان از 4 تا 12 سالگی 

پایه علمی مداد توپی

پایه علمی مداد توپی

پایه علمی مداد توپی

شرکت خدمات آموزشی کارا فکر به شماره ی ثبتی 3470 و با شناسه ی ملی 14006084614

با مجوز رسمی از آموزش وپرورش